Dokumenty

Stanovy spolku

Novoborské dotační centrum z. s.

Článek 1

Název, forma a sídlo

Spolek Novoborské dotační centrum, z.s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo na adrese náměstí Míru 103, 473 01 Nový Bor.

Článek 2

Charakter spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, založeným za účelem naplňování společného zájmu, kterým je realizace rozvojových aktivit prostřednictvím realizace dotačních projektů a vytvářením podmínek pro zvyšování absorpční schopnosti území, na kterém spolek působí.  

 

Článek 3

Základní účely spolku

Základními účely spolku jsou:

 • Informační kampaně pro širokou veřejnost o čerpání dotačních prostředků ze státního rozpočtu a ze strukturálních fondů Evropské unie
 • Metodická podpora starostům územně samosprávných celků v záležitostech čerpání dotačních prostředků
 • Realizace rozvojových projektů vlastním jménem a na vlastní odpovědnost

 

Článek 4

Formy činnosti spolku

Činnosti spolku se rozdělují na hlavní a vedlejší činnost takto:  

Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování charakteru spolku, tak jak je uvedeno v čl. 2, kdy hlavní činnost je prováděna realizací těchto činností:

 • Informační kampaně pro širokou veřejnost o čerpání dotačních prostředků ze státního rozpočtu a ze strukturálních fondů Evropské unie
 • Metodická podpora starostům územně samosprávných celků v záležitostech čerpání dotačních prostředků
 • Realizace rozvojových projektů vlastním jménem a na vlastní odpovědnost

 

K podpoře hlavní činnosti vyvíjí spolek dále činnosti vedlejší, která spočívá ve:

 • Vyhledávání vhodných dotačních programů a titulů ze státního rozpočtu a strukturálních fondů Evropské unie pro externí subjekty
 • Poskytování podpory, administrace a zpracovávání projektových žádostí
 • Zprostředkování a zajištění potřebné dokumentace pro žadatele o dotace a příspěvky
 • Poskytování podpory v průběhu realizace rozvojových projektů
 • Poskytování podpory při závěrečném vyhodnocení a vyúčtování rozvojových projektů
 • Poskytování podpory při administraci veřejných zakázek prováděných v režimu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek i mimo tento režim
 • Poskytování podpory v oblasti insolvence, konkurzu a poradenství v oblasti čerpání podpory v oblasti státní sociální podpory

Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.

Článek 5

Členství ve spolku

Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky.

Členství vzniká dnem, kdy rada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.

Rada spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.

Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, jež se účastní činností přípravného výboru.

Člen spolku má právo zejména:

 • účastnit se veškeré činnosti spolku
 • volit radu spolku a další orgány spolku a být volen do těchto orgánů
 • předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku

Člen spolku je povinen zejména:

 • dodržovat stanovy
 • sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce

Článek 6

Zánik členství

Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov a dále pokud člen se bez uvedení důvodů nezúčastní třech po sobě jdoucích členských schůzí.

Článek 7

Orgány spolku

Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby:

 • schválila případné změny stanov
 • zvolila na pětileté funkční období nejméně tříčlennou radu spolku, případně tuto radu spolku odvolala
 • rozhodla o vyloučení člena spolku
 • rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně

Zasedání členské schůze spolku svolává statutární orgán spolku. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá statutární orgán spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

Svolávání členské schůze je možné učinit prostřednictvím internetu formou zveřejnění pozvánky na členskou schůzi na webových stránkách spolku nebo prostřednictvím elektronické pošty (e – mailu) odeslaného všem členům spolku. 

Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět.

Členská schůze je schopna usnášet se za účasti většiny členů spolku. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení, kdy každý člen má jeden hlas.

O zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně členská schůze přijímá usnesení dvoutřetinovou většinou hlasů členů přítomných v době usnášení, kdy každý člen má jeden hlas.

Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí rada spolku, která si volí ze svého středu předsedu spolku.

Rada spolku je tříčlenná. Její funkční období je pětileté. Rada spolku se schází dle potřeby.

Rada spolku může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomna většina z jejich členů a zároveň je přítomen předseda. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů.

V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena rady spolku je předseda spolku povinen do dvou měsíců svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění rady spolku.

Předseda spolku je jeho statutárním orgánem. Předseda zastupuje spolek ve všech věcech. Jeho funkční období je pětileté. Předseda je volený radou spolku.

Článek 8

Hospodaření spolku

Spolek hospodaří s prostředky získanými z vedlejší činnosti vyvíjené spolkem a ze získaných grantů, dotací či finančních příspěvků.

V případě zániku spolku s likvidací je jeho majetek rozdělen mezi členy rady spolku. Určený likvidátor po provedení likvidace rozdělí likvidační zůstatek tak, že předsedovi spolku připadne 95 % likvidačního zůstatku a ostatním členům rady spolku shodně po 5 % likvidačního zůstatku.

 Článek 9

Závěrečná ustanovení

Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

Stanovy byly schváleny na členské schůzi konané dne 1.11. 2019. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, U Soudu 540/3, 460 72 Liberec.