Dokumenty

Stanovy spolku

Úplné znění ke dni: 10.4. 2015

„Novoborské dotační centrum z, s,”

Preambule

Novoborské dotační centrum z. s. (dále jen „spolek”) je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

1.

Úvodní ustanovení

 1. Název spolku: Novoborské dotační centrum z. s.
 2. Sídlo spolku: Náměstí míru čp. 103, 473 Ol Nový Bor
 3. Novoborské dotační centrum z. s., je spolek ve smyslu ustanovením 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.
 4. Novoborské dotační centrum z. s. je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je realizace rozvojových projektů. Poslání spolku je zejména:
  • Informovat širokou veřejnost o možnostech čerpání dotačních prostředků ze státního rozpočtu a strukturálních fondů Evropské unie
  • Zvyšovat absorpční schopnost území, na kterém spolek provádí informační činnost
 5. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

11.

Činnosti spolku

 1. Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování poslání, tak jak jsou stanoveny v čl. I., a to je prováděno zejména prostřednictvím:
  • Informační kampaně pro širokou veřejnost o čerpání dotačních prostředků ze státního rozpočtu a ze strukturálních fondů Evropské unie,
  • Metodická podpora starostům územně samosprávných celků v záležitostech čerpání dotačních prostředků
  • Realizace rozvojových projektů vlastním jménem a na vlastní odpovědnost
 2. K podpoře hlavní činnosti vyvíjí spolek dále činnosti vedlejší:
  • Vyhledávání vhodných dotačních programů a titulů ze státního rozpočtu a strukturálních fondů Evropské unie pro externí subjekty,
  • Poskytování podpory, administrace a zpracovávání projektových žádostí,
  • Zprostředkování a zajištění potřebné dokumentace pro žadatele o dotace a příspěvky,
  • Poskytování podpory v průběhu realizace rozvojových projektů,
  • Poskytování podpory při závěrečném vyhodnocení a vyúčtování rozvojových projektů,
  • Poskytování podpory při administraci veřejných zakázek prováděných v režimu zákona č. 137/2006 Sb. i mimo tento režim,
  • Poskytování podpory v oblasti insolvence, konkurzu a poradenství v oblasti čerpání podpory v oblasti státní sociální podpory.
 3. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.

111.

Členství, práva a povinnosti členů spolku

 1. Členství:
  • Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Dále to mohou být i právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli spolku.
  • Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.
  • Přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky rada spolku.
  • Členství vzniká dnem přijetí za člena.
 1. Práva členů spolku:
  • Účastnit se jednání členské schůze,
  • Být pravidelně informován o dění ve spolku,
  • Volit orgány spolku,
  • Být volen do orgánu spolku,
  • Obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.
 2. Povinnosti členů spolku:
  • Dodržovat stanovy spolku,
  • Aktivně se podílet na plnění cílů spolku,
  • Svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,
  • Platit členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí,
  • Dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.
 3. Ukončení členství:
  • vystoupením člena písemným oznámením radě,
  • úmrtím člena,
  • vyloučením člena — členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze sdružení; výbor sdružení má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje její zásady a cíle nebo zanedbává členské povinnosti nebo ohrožuje řádně plnění poslání sdružení
  • u právnické osoby jejím zrušením,
  • zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady,
  • zánikem spolku.
 4. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.

6. Rada spolku je povinna vést seznam členů, který je neveřejný.

Orgány spolku

 1. Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány: Členská schůze, rada spolku, předseda a kontrolní komise.
 2. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání je upraven dále ve stanovách.
 3. Členská schůze:
  • Členská schůze je nevyšším orgánem spolku.
  • Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku.
  • Členskou schůzi svolává rada spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Rada spolku svolává členskou schůzi vždy, když o to požádá nejméně (polovina) členů spolku.
  • Členská schůze zejména:

> Rozhoduje o změnách stanov spolku,

> Volí členy rady spolku,

> Rozhoduje o počtu členů rady spolku, > Rozhoduje o zrušení členství, > Rozhoduje o zrušení spolku.

 • Členská schůze je usnesení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
 • Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
 • Členská schůze rozhoduje na základě hlasování, Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení spolku je přijato, jestliže pro něj hlasuje alespoň dvě třetiny všech členů spolku.
 1. Rada spolku
  • Rada spolku je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá všem členům spolku. Rada řídí činnost spolku v období mezi zasedáními členské schůze.
  • Členství v radě vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého ze členů.
  • Rada má nejméně 3 členy.
  • Radu svolává předseda, nejméně Ix ročně.
  • Rada zejména:

> Volí ze svých členů předsedu,

> Koordinuje činnost spolku,

> Schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu spolku, rozpočet a roční uzávěrku hospodaření,  Svolává členskou schůzy,

> Zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze.

 • Předseda rady, který je současně i předsedou spolku, zastupuje spolek navenek a jednají jeho jménem. Písemný právní úkon je možno uzavřít jménem spolku pouze s připojeným podpisem předsedy.
 • Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejich členů.
 • Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
 • Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu 12 měsíců nesejde usnášeníschopná členská schůze, přebírá její pravomoci rada.

5. Předseda

 • Předseda naplňuje rozhodnutí rady a zastupuje spolek navenek, jedná jeho jménem, přijímá zaměstnance spolku do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech spolku. Rozsah pravomocí předsedy stanoví rada.
 • K výlučným kompetencím předsedy patří:
 •  

vedení členské schůze, ověřování její usnášeníschopnosti, pořízení zápisu z jejího jednání,  svolání a vedení schůzí rady spolku,  pracovní dohled nad zaměstnanci spolku.

 • Předsedu volí rada spolku.
 • Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí rady, vedení účetní evidence, uzávěrku hospodaření a plynulý chod spolku.
 • Předseda se řídí zákony ČR, stanovami spolku a rozhodnutími rady a členské schůze.
 • Předseda připravuje podklady pro jednání rady spolku.
 1. Kontrolní komise
  • Kontrolní komise má 3 členy. Členy kontrolní komise volí a odvolává členská schůze z řad členů spolku. Kontrolní komise si ze svého středu volí zástupce kontrolní komise, který ji zastupuje při jednání s ostatními orgány spolku a dalšími osobami zúčastněnými na činnosti spolku. Kontrolní komise se zodpovídá členské schůzi.
  • Členství v kontrolní komisi není slučitelné s členstvím ve výboru spolku. Členem kontrolní komise nesmí být osoba blízká členům výboru.
  • Úkolem kontrolní komise je kontrolovat, zda činnost orgánů spolku a hospodaření spolku probíhá v souladu s obecně platnými předpisy, stanovami, organizačními normami spolku a rozhodnutími členské schůze a rady.
  • Kontrolu provádí kontrolní komise nezávisle na ostatních orgánech, na základě vlastního rozhodnutí kdykoliv v průběhu roku, nejméně však jednou ročně, v rámci odsouhlasení roční závěrky hospodaření.
  • Při provádění kontrol je kontrolní komise povinna postupovat objektivně a nestranně. Zahájení a ukončení kontroly oznámí kontrolní komise předsedovi bez zbytečného prodlení.
  • Kontrolní komise je oprávněna nahlížet do všech dokladů spolku a dát přezkoumat roční závěrku nezávislým auditorem.
  • O výsledku kontroly předá kontrolní komise do 14 dnů předsedovi a následně členské schůzi písemnou zprávu. Zpráva musí obsahovat stručný záznam o postupu kontroly, výčet kontrolovaných oblastí, zjištěné nedostatky, jména osob, které za ně nesou odpovědnost a návrh na opatření k nápravě.
  • Všichni členové, rada spolku i zaměstnanci jsou povinni s kontrolní komisí v průběhu kontroly spolupracovat a poskytovat jí potřebné informace či vysvětlení a další požadovanou součinnost.
  • Nesouhlasí-li odpovědné osoby se závěry kontrolní komise, mají právo připojit ke kontrolní zprávě své písemné vyjádření.

Zásady hospodaření

 1. Spolek hospodaří s movitým a v případě potřeby i nemovitým majetkem.
 2. Zdroji majetku je zejména vedlejší činnost, kterou spolek vyvíjí.
 3. Za hospodaření spolku odpovídá rada spolku,
 4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného radou spolku.

Vl.

Zánik spolku

 1. Spolek zaniká:
  • Dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze,
  • Rozhodnutím Ministerstva vnitra.
 2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně rada spolku o způsobu majetkového vypořádání.

VII.

Závěrečná ustanovení

 1. Spolek může na základě rozhodnutí členské schůze vydat organizační a jednací řád spolku.
 2. Spolek má právo se v souladu s cíli své činnosti obracet na státní orgány s peticemi.
 3. Spolek vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. V tento den nabývají tyto stanovy účinnosti. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.

V Novém Boru     Dne 10.4. 2015